Aryanic
 
 لیست مجوزهای شورای گسترش آموزش عالی:
   دانلود فایل : 17- لیست مجوز شماره 244073-22 مورخ 26-11-90 اصلاحیه دوره های ترمی سال 1389.pdf           حجم فایل 397 KB
   دانلود فایل : 16- لیست مجوز شماره 89835-22-2 مورخ 18-06-92 دوره های ترمی کاردانی و کارشناسی سال 1392.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود فایل : 15- لیست مجوز شماره 1336-22-2 مورخ 16-01-93 دوره های ترمی کاردانی و کارشناسی سال 1391.pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود فایل : 14- لیست مجوز شماره 64094-22-2 مورخ 23-03-91 دوره های ترمی کاردانی ناپیوسته و کارشناسی سال 1390.pdf           حجم فایل 521 KB
   دانلود فایل : 13- لیست مجوز شماره 64096-22-2 مورخ 23-03-91 دوره های ترمی کاردانی پیوسته سال 1389.pdf           حجم فایل 491 KB
   دانلود فایل : 12- لیست مجوز شماره 97250-22-2 مورخ 04-05-91 دوره های ترمی کاردانی پیوسته سال 1389.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود فایل : 11- لیست مجوز شماره 148998-22 مورخ 07-08-90 دوره های ترمی سال 1389.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود فایل : 10- لیست مجوز شماره 52258-22 مورخ 08-09-89 دوره های ترمی سال 1388.pdf           حجم فایل 4582 KB
   دانلود فایل : 9- لیست مجوز شماره 21600-22 مورخ 24-12-88 دوره های ترمی سال 1387.pdf           حجم فایل 10723 KB
   دانلود فایل : 8- لیست مجوز شماره 5746-22 مورخ 08-04-88 دوره های ترمی سال 1387.pdf           حجم فایل 10722 KB
   دانلود فایل : 7- لیست مجوز شماره 8429-22 مورخ 13-05-87 دوره های ترمی سال 1386.pdf           حجم فایل 4573 KB
   دانلود فایل : 6- لیست مجوز شماره 21541-22 مورخ 17-11-86 دوره های ترمی جدید سال 1385.pdf           حجم فایل 1031 KB
   دانلود فایل : 5- لیست مجوز شماره 23724-22 مورخ 06-12-86 دوره های ترمی تمدیدی سال 1385.pdf           حجم فایل 4354 KB
   دانلود فایل : 4- لیست مجوز شماره 10408-22 مورخ 24-10-84 دوره های ترمی جدید سال 1384.pdf           حجم فایل 1301 KB
   دانلود فایل : 3- لیست مجوز شماره 10410-22 مورخ 24-10-84 دوره های ترمی تمدیدی سال 1384.pdf           حجم فایل 3297 KB
   دانلود فایل : 2- لیست مجوز شماره 7470-22 مورخ 24-09-83 دوره های ترمی جدید سال 1383.pdf           حجم فایل 728 KB
   دانلود فایل : 1- لیست مجوز شماره 10409-22 مورخ 24-10-84 دوره های ترمی تمدیدی سال 1383.pdf           حجم فایل 3224 KB