Aryanic
صفحه اصلي > دفتر برنامه ریزی درسی > سرفصل مصوب > سرفصل مصوب جدید > کاردانی ترمی و پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی 

کاردانی ترمی و پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی

 
ردیف عنوان برنامه دانلود
1 امداد سوانح دانلود برنامه
2 مشاوره حقوقی اصناف /
بازرگانی - مشاوره حقوقی اصناف
دانلود برنامه
3 لجستیک و زنجیره تامین /
مدیریت - لجستیک و زنجیره تامین
دانلود برنامه
4 تربیت مروج سیاسی دانلود برنامه
5 مشارکت های مردمی دانلود برنامه
6 مربیگری پایه سوارکاری /

تربیت بدنی - مربیگری پایه سوارکاری
دانلود برنامه
7 مراقبت سالمندان /

مددکاری اجتماعی - مراقبت سالمندان
دانلود برنامه
8 مدیریت کسب و کار دانلود برنامه
9 مددکاری کودک /

مددکاری اجتماعی - مددکاری کودک

/مددکاری اجتماعی - مددکاری کودک (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
10 مددکاری خانواده /

مددکاری اجتماعی - مددکاری خانواده

/ مددکاری اجتماعی - مددکاری خانواده (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
11 تربیت مربی پایه والیبال معلولین دانلود برنامه
12 مربیگری پایه فوتبال /
تربیت بدنی - مربیگری پایه فوتبال
دانلود برنامه
13 امور ضابطین قضایی /

حقوق- امور ضابطین قضایی(ترمی ) /

حقوق- امور ضابطین قضایی (پودمانی) /

حقوق - امور ضابطین قضایی (ورودی مهر 1393 به بعد)
دانلود برنامه

دانلود برنامه

دانلود برنامه
14 مربیگری پایه شطرنج دانلود برنامه
15 سلامت یاری دانلود برنامه
16 /سرپرستی مجتمع های تجاری
مدیریت - سرپرستی مجتمع های تجاری
دانلود برنامه
17 سرپرستی و توزیع کالا و خدمات /
مدیریت - سرپرستی توزیع کالا و خدمات
دانلود برنامه
18 سرپرستی تشکل های صنفی /
مدیریت - سرپرستی تشکل های صنفی
دانلود برنامه
19 امور دهیاری و شوراها دانلود برنامه
20 دستیاری قضایی /

حقوق - دستیاری قضایی /

حقوق - دستیاری قضایی (ورودی مهر 1393 به بعد)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
21 خدمات مشاوره املاک /
بازرگانی- خدمات مشاوره املاک
دانلود برنامه
22 بازاریابی دانلود برنامه
23 خدمات گمرکی دانلود برنامه
24 مربیگری ورزش معلولین /
تربیت بدنی - مربیگری ورزش معلولین
دانلود برنامه
25 خدمات پستی
امور پستی
دانلود برنامه
26 نگارش حقوقی /

حقوق - نگارش حقوقی/

حقوق - نگارش حقوقی (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
27 خدمات پس از فروش خودرو / دانلود برنامه
28 خدمات بندری /

مدیریت - خدمات بندری (ترمی )/

مدیریت - خدمات بندری (پودمانی)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
29 حقوق ثبتی /

حقوق - حقوق ثبتی (پودمانی)

حقوق - حقوق ثبتی (ترمی)

حقوق - حقوق ثبتی (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه

دانلود برنامه
30 تکنولوژی آموزشی دانلود برنامه
31 حسابرسی /
حسابداری - حسابرسی
دانلود برنامه
32 حسابداری دولتی /
حسابداری - حسابداری دولتی
دانلود برنامه
33 حسباداری مالی /
حسابداری - حسابداری مالی
دانلود برنامه
34 حسابداری مالیاتی
حسابداری - حسابداری مالیاتی
دانلود برنامه
35 حسابداری تولیدی و صنعتی /
حسابداری - حسابداری صنعتی
دانلود برنامه
36 مربیگری پایه چوگان
تربیت بدنی - مربیگری پایه چوگان
دانلود برنامه
37 مربیگری پایه تیراندازی /
تربیت بدنی - مربیگری پایه تیراندازی
دانلود برنامه
38 آرایش زنانه دانلود برنامه
39 جمع آوری اطلاعات نظامی دانلود برنامه
40 تربیت مربی مهد کودک

تربیت مربی مهدکودک (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
41 تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین دانلود برنامه
42 تربیت مربی خانه کودک و نوجوان

/ تربیت مربی خانه کوک و نوجوان (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
43 تربیت مربی پیش دبستانی

/ تربیت مربی پیش دبستانی (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
44 پیرایش زنانه دانلود برنامه
45 مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه /
تربیت بدنی - مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
دانلود برنامه
46 بهره وری واحدهای صنفی /
مدیریت - بهره وری واحدهای صنفی
دانلود برنامه
47 مربیگری پایه آمادگی جسمانی /
تربیت بدنی - مربیگری پایه آمادگی جسمانی
دانلود برنامه
48 ایمنی و حفاظت تصرقات ساختمانی دانلود برنامه
49 ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی(ترمی) /

ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی (پودمانی)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
50 اورژانس اجتماعی /
مددکاری اجتماعی - اورژانس اجتماعی
دانلود برنامه
51 انبارداری
بازرگانی - انبارداری
دانلود برنامه
52 امور نمایشگاهی
بازرگانی - امور نمایشگاهی
دانلود برنامه
53 امور زائرین دانلود برنامه
54 امور اداری دانلود برنامه
55 امور تعاون دانلود برنامه
56 امور بیمه دانلود برنامه
57 امور بورس دانلود برنامه
58 امور بانکی دانلود برنامه
59 امداد و نجات شهری دانلود برنامه
60 اصفا حریق شهری دانلود برنامه
61 اطلاعات سیگنالی نظامی دانلود برنامه
62 امور تشریفات دانلود برنامه
63 تربیت مربی آموزش های شهروندی دانلود برنامه
64 میهمانداری هواپیما دانلود برنامه
65 اصلاح و تربیت دانلود برنامه
66 ارشاد و معاضدت قضایی /

/ حقوق ارشاد و معاضدت قضایی

حقوق ارشاد و معاضدت قضایی (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه

دانلود برنامه
67 حجو زیارت دانلود برنامه
68 خدمات قضایی /

/حقوق - خدمات قضایی

حقوق - خدمات قضایی (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
69 حفاظت اطلاعات سیاسی و نظامی دانلود برنامه
70 تامین فیزیکی اطلاعات دانلود برنامه
71 مربیگری پایه هندبال /
تربیت پایه هندبال
تربیت بدنی - مربیگری پایه هندبال
دانلود برنامه
72 مدیریت - امور دفتری

امور دفتری /

امور دفتری (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
73 تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی دانلود برنامه
74 مربیگری پایه اسکواش /
تربیت بدنی - مربیگری پایه اسکواش
دانلود برنامه
75 مربیگری پایه بوکس /
تربیت بدنی - مربیگری پایه بوکس
دانلود برنامه
76 مربیگری پایه جودو
تربیت بدنی - مربیگری پایه جودو
دانلود برنامه
77 تربیت بدنی - مربیگری پایه دو و میدانی دانلود برنامه
78 تربیت بدنی - مربیگری پایه دوچرخه سواری دانلود برنامه
79 مربیگری پایه راگبی /
تربیت بدنی - مربیگری پایه راگبی
دانلود برنامه
80 تربیت بدنی - مربیگری پایه ژیمناستیک دانلود برنامه
81 مربیگری پایه سنگ نوردی و صعودهای ورزشی /
تربیت بدنی - مربیگری پایه سنگ نوردی و صعودهای ورزشی
دانلود برنامه
82 تربیت بدنی - مربیگری پایه شنا دانلود برنامه
83 تربیت بدنی - مربیگری پایه غواصی دانلود برنامه
84 تربیت بدنی - مربیگری پایه فوتسال دانلود برنامه
85 تربیت بدنی - مربیگری پایه کاراته دانلود برنامه
86 تربیت بدنی - مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردی دانلود برنامه
87 مربیگری پایه واترپلو /
تربیت بدنی - مربیگری پایه واترپلو
دانلود برنامه
88 تاکسیرانی دانلود برنامه
89 مربیگری پایه تیراندازی با کمان /
تربیت بدنی - مربیگری پایه تیراندازی با کمان
دانلود برنامه
90 مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران /
تربیت بدنی - مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران
دانلود برنامه
91 کودکیاری

کودکیاری (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
92 خدمات گمرکی دانلود برنامه
93 امور حقوقی شورای حل اختلاف /

/ حقوق - شورای حل اختلاف

حقوق - شورای حل اختلاف (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
94 امور ایمنی و حفاظت سازمانی دانلود برنامه
95 خدمات مشاوره معاملات خودرو دانلود برنامه
96 تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه

/ تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه (بازنگری شده)
دانلود برنامه

دانلود برنامه
97 مربیگری پایه تکواندو /
تربیت بدنی - مربیگری پایه تکواندو
دانلود برنامه
98 مدیریت کسب و کار ورزشی دانلود برنامه
99 تربیت بدنی - مربیگری پایه پرورش اندام دانلود برنامه
100 مربیگری پایه والیبال /
تربیت بدنی - مربیگری پایه والیبال
دانلود برنامه
101 مربیگری پایه وزنه برداری /
تربیت بدنی - مربیگری پایه وزنه برداری
دانلود برنامه
102 مربیگری پایه بسکتبال /
تربیت بدنی- مربیگری پایه بسکتبال
دانلود برنامه
103 امور پشتیبانی سازمان های مردم نهاد دانلود برنامه
104 آمادگی دفاعی سازمان های مردم نهاد دانلود برنامه
105 تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین دانلود برنامه
106 خدمات مشترکین صنعت آب و برق دانلود برنامه
107 امور محله دانلود برنامه
108 امور حفاظت اطلاعات سازمانی دانلود برنامه
109 سامانه های اطلاعاتی دانلود برنامه
110 امنیت پروازهای رهایی گروگان دانلود برنامه
111 عملیات ضربت و واکنش سریع دانلود برنامه
112 مراقبت و کنترل فنی عملیات دانلود برنامه
113 دانلود برنامه
114 مربیگری پایه کشتی دانلود برنامه
115 خدمات مالی واحدهای صنفی دانلود برنامه
116 تربیت بدنی - مربیگری ورزش سالمندان دانلود برنامه
117 خدمات سلامت - دارویاری (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دانلود برنامه
118 خدمات سلامت - مطب داری (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دانلود برنامه
119 خدمات سلامت - بهورزی (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دانلود برنامه
120 مراقبت زیبایی پوست و مو دانلود برنامه
121 پیشگیری انتظامی دانلود برنامه
122 امور ثبت احوال دانلود برنامه
123 دانلود برنامه
124 پیرایش مردانه دانلود برنامه
125 خبرنگاری ورزشی دانلود برنامه
126 دانلود برنامه
127 دانلود برنامه
128 دانلود برنامه
129 دانلود برنامه
130 دانلود برنامه
131 دانلود برنامه
132 دانلود برنامه
133 حسابداری شرکت های بیمه دانلود برنامه
134 عملیات ویژه انتظامی دانلود برنامه
135 تربیت بدنی -تربیت مربی پایه اسکیت دانلود برنامه
136 تربیت بدنی - مربیگری پایه کانگ فوتوآ - 21 دانلود برنامه
137 جمع آوری اطلاعات سیگنالی دانلود برنامه
138 دانلود برنامه
139 تامین فیزیکی اطلاعات دانلود برنامه
140 تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا دانلود برنامه
141 انتظامات و حراست فیزیکی دانلود برنامه