Aryanic
صفحه اصلي > دفتر برنامه ریزی درسی > سرفصل مصوب > سرفصل مصوب جدید > کارشناسی ترمی و پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی 

کارشناسی ترمی و پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی

 
ردیف عنوان برنامه دانلود
1 کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث دانلود برنامه
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی دانلود برنامه
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی دانلود برنامه
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات دانلود برنامه
5 کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث دانلود برنامه
6 کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد دانلود برنامه
7 کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان دانلود برنامه
8 کارشناسی حرفه ای اصلاح و تربیت دانلود برنامه
9 کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی دانلود برنامه
10 کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - خانواده دانلود برنامه
11 کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی -کودک دانلود برنامه
12 کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی دانلود برنامه
13 کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیک دانلود برنامه
14 کارشناسی حرفه ای هدایتگری سیاسی دانلود برنامه
15 کارشناسی حرفه ای پست دانلود برنامه
16 کارشناسی حرفه ای حسابداری بانکی/
کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری بانکی
دانلود برنامه
17 کارشناسی حرفه ای حسابداری پروژه ها /
کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری پروژه ها
دانلود برنامه
18 کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری
دانلود برنامه
19 کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی دانلود برنامه
20 حسابداری - حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی دانلود برنامه
21 کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری دولتی دانلود برنامه
22 کارشناسی حسابداری - حسابداری مالی دانلود برنامه
23 کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابداری مالیاتی دانلود برنامه
24 کارشناسی حرفه ای حسابداری - حسابرسی دانلود برنامه
25 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت دانلود برنامه
26 کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس دانلود برنامه
27 کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اشخاص /
(بازنگری شده) کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه - بیمه اشخاص
دانلود برنامه
دانلود برنامه
28 کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال /
(بازنگری شده) کارشناسی حرفه ای بیمه - بیمه اموال
دانلود برنامه
دانلود برنامه
29 کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه مسئولیت دانلود برنامه
30 کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون دانلود برنامه
31 کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک دانلود برنامه
32 کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر دانلود برنامه
33 کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
34 کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی
کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور مدنی (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
35 کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی
کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
36 کارشناسی حرفه ای مددکاری قضایی دانلود برنامه
37 کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری تکواندو دانلود برنامه
38 کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات دانلود برنامه
39 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی دانلود برنامه
40 کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی دانلود برنامه
41 کارشناسی حرفه ای اطلاعات نظامی دانلود برنامه
42 کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی دانلود برنامه
43 کارشناسی حرفه ای حقوق ورزشی دانلود برنامه
44 کارشناسی حرفه ای روان شناسی ورزشی دانلود برنامه
45 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانلود برنامه
46 کارشناسی حرفه ای ماساژ ورزشی دانلود برنامه
47 دانلود برنامه
48 کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور مدنی
کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور مدنی (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
49 کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور کیفری
کارشناسی حرفه ای حقوق - دستیاری قضایی در امور کیفری (بازنگری شده)
دانلود برنامه
دانلود برنامه
50 کارشناسی حرفه ای مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی دانلود برنامه
51 کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت سازمانی دانلود برنامه
52 کارشناسی حرفه ای مدیریت محله دانلود برنامه
53 کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل /


(بازنگری شده) کارشناسی ناپیوسته حرفه ای پدافند غیر عامل
دانلود برنامه


دانلود برنامه
54 کارشناسی حرفه ای حقوق اداری دانلود برنامه
55 کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودک
(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز اموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
دانلود برنامه
56 کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت سالمندان
(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز اموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
دانلود برنامه
57 کارشناسی حرفه ای مدیریت سلامت - خانواده و مراقبت زنان
(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز اموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
دانلود برنامه
58 کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها
(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز اموزشی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
دانلود برنامه
59 کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن ورزشی دانلود برنامه
60 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی - ورزشی دانلود برنامه
61 کارشناسی حرفه ای داوری فوتبال دانلود برنامه
62 کارشناسی حرفه ای پیرایش زنانه (فقط برای دو دوره اجرا) دانلود برنامه
63 کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه (فقط برای دو دوره اجرا) دانلود برنامه
64 کارشناسی حرفه ای گویندگی و مجری گری ورزشی دانلود برنامه
65 کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست و صنایع (HSE) دانلود برنامه
66 مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی دانلود برنامه
67 حسابداری سلامت دانلود برنامه
68 مدیریت کسب و کار اینترنتی دانلود برنامه
69 مدیریت تامین و فروش محصولات مواد غذایی دانلود برنامه
70 دانلود برنامه
71 کارشناسی حرفه ای امور گمرکی دانلود برنامه
72 کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی دانلود برنامه
73 کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه دانلود برنامه
74 کارشناسی حرفه ای مدیریت آموزش های شهروندی دانلود برنامه
75 دانلود برنامه
76 دانلود برنامه
77 کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیزه تامین - گرایش بازرگانی دانلود برنامه
78 کارشناسی حرفه ای آماد و پشتیبانی در سوانح دانلود برنامه
79 کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن دانلود برنامه
80 کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری آمادگی جسمانی دانلود برنامه
81 کارشناسی حرفه ای روان شناسی کیفری دانلود برنامه
82 کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار دانلود برنامه
83 کارشناسی حرفه ای عملیات روانی دانلود برنامه
84 کارشناسی حرفه ای مشاوره املاک و مستغلات دانلود برنامه
85 کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در عملیات انتظامی دانلود برنامه
86 کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی دانلود برنامه
87 کارشناسی حرفه ای توانبخشی افراد کم توان ذهنی دانلود برنامه
88 کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه دانلود برنامه