Aryanic
صفحه اصلي > دفتر برنامه ریزی درسی > سرفصل مصوب > سرفصل مصوب جدید > مهندسی فناوری ارشد- مدیریت و خدمات اجتماعی 

مهندسی فناوری ارشد- مدیریت و خدمات اجتماعی

 
ردیف عنوان برنامه دانلود
1 کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از زلزله و کاهش اثرات زلزله دانلود برنامه
2 کارشناسی حرفه ای ارشد بهینه سازی لجستیک بنادر دانلود برنامه
3 کارشناسی حرفه ای ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحران دانلود برنامه
4 کارشناسی حرفه ای ارشذ سیستم های اطلاعات مدیریت بحران دانلود برنامه
5 کارشناسی حرفه ای ارشد نظام تامین و تدارک دانلود برنامه
6 کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری دانلود برنامه
7 کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریزم دانلود برنامه
8 دانلود برنامه
9 کارشناسی حرفه ای ارشد مداخله در بحران های اجتماعی دانلود برنامه
10 کارشناسی حرفه ای ارشد توانمندسازی معلولین دانلود برنامه
11 کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد در محیط های خاص دانلود برنامه
12 دانلود برنامه
13 کارشناسی حرفه ای ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکان دانلود برنامه
14 کارشناسی حرفه ای ارشد نظارت بر خدمات گردشگری دانلود برنامه
15 کارشناسی حرفه ای ارشد پیشگیری از اعتیاد دانلود برنامه